پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت تأمین کنندگان و انبار را انتخاب کرده و در قسمت عملیات، گزینه «واحد سنجش جدید» را انتخاب نمایید.

واحد سنجش در سپیدار

در فرم واحد سنجش، عنوان واحد را وارد نموده و در نهایت در بالای فرم واحد سنجش گزینه «ذخیره» را انتخاب نمایید.

واحد سنجش در سپیدار

برای مشاهده لیست واحدهای سنجش، وارد قسمت تأمین کنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست، گزینه «واحدهای سنجش» را انتخاب نمایید، در این قسمت واحدهای سنجش تعریف شده در سیستم را می‌توانید مشاهده کنید.

واحد سنجش در سپیدار