خبرخوان

2020, دی

محاسبه عیدی و پاداش سال 98
مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال 98 به هر یک از کارکنان مشمول قانون‌کار در پایان هر سال حداقل معادل 60 روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل 90 روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است