خبرخوان

وبلاگ

تعریف شرکت در نرم‌افزار سپیدار
برای ورود اطلاعات مربوط به مشخصات شرکت، پس از ورود به سیستم وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «تنظیمات» را انتخاب نمایید.
تعریف کاربر جدید در نرم‌افزار سپیدار
برای تعریف کاربر در سیستم، پس از ورود به سیستم وارد قسمت تنظیمات شده و قسمت عملیات، گزینه‌ی «کاربر جدید» را انتخاب کنید.
آموزش نرم‌افزار سپیدار - تنظیمات
آموزش بخش «تنظیمات» در نرم افزار سپیدار.[تعریف سال مالی],[تعریف کاربر],[تعریف شرکت]
تعریف سال‌ مالی در نرم افزار حسابداری سپیدار
برای تعریف سال مالی پس از ورود به سیستم وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «سال مالی جدید» را انتخاب کنید.
مقالات آموزشی نرم‌افزار سپیدار سیستم
آموزش نرم‌افزار سپیدار [تنظیمات]،[شرکت]،[حسابداری]،[پیمانکاری]،[سفارش‌گیری و پخش]،[مشتریان و فروش]،[دریافت و پرداخت]،[تامین کنندگان و انبار]
محاسبه عیدی و پاداش سال 98
مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال 98 به هر یک از کارکنان مشمول قانون‌کار در پایان هر سال حداقل معادل 60 روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل 90 روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است