برای ورود اطلاعات مربوط به مشخصات شرکت، پس از ورود به سیستم وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «تنظیمات» را انتخاب نمایید.

تعریف سال مالی در سپیدار

در پنجره تنظیمات نرم افزار، وارد قسمت شرکت شده و اطلاعات مربوط به شرکت را وارد کنید.

تعریف سال مالی در سپیدار

در گزینه‌های نام شرکت، نشانی، ارز پایه، تلفن، نمابر، وب‌سایت، پست الکترونیک، شماره پیام کوتاه، شماره همراه، کداقتصادی، شماره ثبت شرکت را وارد نمایید، سپس از سکلتور محل فعالیت، محل فعالیت را انتخاب کرده و در قسمت نوع فعالیت، نوع فعالیت شرکت را وارد نمایید.

همچنین با استفاده از گزینه‌ی «انتخاب تصویر» نیز نشان تجاری شرکت خود را انتخاب کنید و در نهایت برای ذخیره شدن کلیه اطلاعات، گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب نمایید.

تعریف سال مالی در سپیدار