برای تعریف ارز جدید پس از ورود به سیستم، وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «ارز جدید» را انتخاب نمایید.

تعریف ارز در سپیدار

در فرم باز شده عنوان، واحد مبادله، تعداد ارقام اعشار و عنوان اعشار ارز را وارد نمایید، سپس گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب کنید.

تعریف ارز در سپیدار

برای نمایش ارزهای تعریف شده در سیستم در قسمت فهرست، گزینه‌ی «ارزها» را انتخاب نمایید.

تعریف ارز در سپیدار